BỘ XÂY DỰNG

----------------

Số: 29/BXD-VLXD

V/v: hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nam Việt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2010

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nam Việt

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 44/CV-NV /2010 ngày 7/5/2010 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nam Việt về việc hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét thông luồng khu neo đậu tàu thuyền tránh bão cửa biển Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu trong quá trình thực hiện việc nạo vét thông luồng khu neo đậu tàu thuyền tránh bão cửa biển Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại văn bản số 8167/VPCP-KTN ngày 16/11/2009 của Văn phòng Chính phủ, với thời hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn chỉ được thực hiện đến ngày 30/6/2010.

Cát nhiễm xuất khẩu phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và điều kiện khoáng sản xuất khẩu được quy định tại Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày30/6/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nam Việt có nghĩa vụ thực hiện những cam kết đối với các bên liên quan và cát nhiễm mặn xuất khẩu phải đúng nguồn gốc tận thu từ dự án nạo vét thông luồng khu neo đậu tàu thuyền tránh bão cửa biển Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Trong thời gian thi công nạo vét và xuất khẩu, nếu địa phương có nhu cầu sử dụng cát nhiễm mặn thì phải ưu tiên cung cấp cho nội địa để đảm bảo cân đối cung-cầu cát của địa phương. Đồng thời, phải đảm bảo việc bảo vệ môi sinh, môi trường, không gây sạt lở đê kè và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành. Hàng tháng phải báo cáo tình hình thực hiện và khối lượng cát nhiễm mặn xuất khẩu cho UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét thông luồng khu neo đậu tàu thuyền tránh bão cửa biển Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBND tỉnh Bình Thuận;

- Tổng cục Hải quan;

- Cục Hải quan Bình Thuận;

- Lưu: VP, VLXD, 10;

TL.BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Đã ký

Lê Văn Tới