BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 29/BXD-VLXD
V/v: xác nhận công nghệ mới, công nghệ cao sản xuất gạch BLock bê tông nhẹ, cách âm, cách nhiệt (AAC)

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH TM-DV-KT-XD Ngạc nhiên

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 20/CV-NN ngày 14/ 4/2009của Công ty TNHH TM-DV-KT-XD Ngạc nhiên về việc đề nghị Bộ xác nhận công nghệsản xuất gạch Block bê tông khí chưng áp nhẹ, cách âm, cách nhiệt là công nghệmới và công nghệ cao. Sau khi nghiên cứu dự án đầu tư nhà máy, nghiên cứu côngnghệ và thiết bị để sản xuất gạch E-Block bê tông khí mà quý Công ty đấu tư, BộXây dựng có ý kiến như sau:

Công nghệ sản xuất gạch Block bê tông khí dùng thiết bịchưng áp là công nghệ mới, công nghệ cao đã được áp dụng ở các nước phát triển,hiện nay các doanh nghiêp ở nước ta bắt đầu nghiên cứu áp dụng.

Sản phẩm gạch Block bê tông khí của Công ty làm ra với chấttạo khí là bột nhôm có nhiều ưu điểm so với gạch đất sét nung và các loại vậtliệu xây hiện nay như: Không dùng đất sét để sản xuất, không ô nhiễm môitrường, sử dụng phế liệu công nghiệp làm nguyên liệu, vật liệu nhẹ có thể tínhtoán giảm kết cấu móng có khả năng cách âm, cách nhiệt tốt. Sản phẩm Block bêtông khí này đáp ứng được yêu cầu trong Quy hoạch tổng thể phát triển ngànhcông nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủphê duyệt tại Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008. Bộ Xây dựng xácnhận dây chuyền công nghệ sản xuất gạch Block bê tông khí chưng áp do Công tyTNHH TM-DV-KT-XD Ngạc nhiên giao cho Công ty Cổ phần Q-Con làm chủ đầu tư triểnkhai dự án là công nghệ mới và công nghệ cao, sản phẩm gạch Block bê tông khícủa công ty sản xuất là vật liệu nhẹ, cách âm, cách nhiệt.

Căn cứ vào Luật khuyến khích đầu tư trong nước, và các quyđịnh hiện hành, quý công ty làm tiếp các thủ tục cần thiết để được hưởng chínhsách ưu đãi trong đầu tư.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH&ĐT Tp HCM;
- Lưu VP, VLXD

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Nguyễn Quang Cung