BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/T CHQ-GSQL
V/v xử lý hàng hóa tn đọng và quy định hàng hóa miễn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh bưu điện.
(Đ/c:
S 1, Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 2583/NV ngày 30/11/2015 của Công tyCổ phần Chuyển phát nhanh bưu điện về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xử lý hàng hóa tồn đọng:

Ngày 13/10/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 14302/BTC-QLCS hướng dẫnỦy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc áp dụng pháp luật để xử lý hàng hóa tồn đọng là thư, gói, kiện hàng hóa không có người nhận.

Vì vậy, đề nghị Công ty nghiên cứu công văn số 14302/BTC-QLCS nêu trên để thực hiện.

2. Về việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình quà biếu, tặng:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thì hàng hóa nhập khẩu theo loại hình quà biếu, tặng không thuộc đối tượng được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm.

Về kiến nghị miễn kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa là quà biếu tặng của cá nhân nằm trong định mức miễn thuế không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty có văn bản kiến nghị Bộ Y tế (là cơ quan chủ trì Luật An toàn thực phẩm) để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Công ty được biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-
HQTP. Hà Nội (để biết); -Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh