BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 29/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT

 Hà Nội, ngày 07 tháng 1 năm 2008

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 4342/CT-KTT ngày11/9/2007 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vàocủa công trình nhà ở cho người lao động, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGTđối với hoạt động xây dựng TSCĐ phục vụ người lao động, Tổng cục Thuế đã cócông văn số 3115/TCT-CS ngày 6/8/2007 hướng dẫn: “Trường hợp trước ngày Thôngtư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành, cácdoanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT đã thực hiệnkê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động xây dựng tài sản cố địnhphục vụ cho người lao động trong khu vực sản xuất, kinh doanh thì không điềuchỉnh lại”.

Theo đó, trường hợp của Công ty TNHHChu Lai- Trường Hải đã kê khai và hoàn thuế GTGT đầu vào của tài sản phục vụngười lao động thì không đặt vấn đề điều chỉnh lại; Công ty Mapei đã kê khai,xin hoàn thuế GTGT đầu vào của công trình phục vụ người lao động trước ngàyThông tư số 32/2007/TT-BTC có hiệu lực nhưng chưa được hoàn thuế thì được giảiquyết hoàn thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Quảng Nam được biết./.

Nơi nhận:
 - Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương