THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/TTg-QHQT
V/v ký Thỏa thuận đa phương hóa sáng kiến Chiềng Mai.

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (tờtrình số 118/TTr-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2009) về việc ký Thỏa thuận đa phươnghóa sáng kiến Chiềng Mai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung dự thảo Thỏathuận đa phương hóa sáng kiến Chiềng Mai (CMIM).

2. Giao Thống đốc Ngân hàng Nhànước Việt Nam cùng với Bộ trưởng Bộ Tài chính đồng ký kết văn bản Thỏa thuậnCMIM nêu trên.

3. Bộ Tài chính cùng với Ngân hàngNhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các nghĩa vụcủa Việt Nam theo quy định của Thỏa thuận CMIM và các hoạt động khác liên quanđến sáng kiến Chiềng Mai.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm