THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án đầu tư trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình sử dụng ODA của Chính phủ Áo.

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8919/BKHĐT-KTĐN ngày 26 tháng 12 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Phê duyệt danh mục dự án "Đầu tư trang thiết bị y tếBệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình quy mô 700 giường" sử dụng vốn vay ODAcủa Chính phủ Áo với mục tiêu, hạn mức ODA, cơ chế tài chính và các nội dung cơbản khác như nêu tại công văn trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chịu trách nhiệm toàndiện về việc thực hiện dự án đúng mục đích, có hiệu quả và hoàn tất các thủ tụcđầu tư cho dự án theo quy định; tiếp thu ý kiến của các Bộ trong quá trìnhtriển khai.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành các thủ tục đốingoại để bố trí vốn cho dự án.

4. GIao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dântỉnh Ninh Bình và các cơ quan liên quan đàm phán Hiệp định vay cho dự án; đảm bảođiều kiện vay ưu đãi nhất cho dự án./

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 23

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải