BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------------------

V/v: Hỗ trợ kinh phí mua giống lúa khôi phục sản xuất vụ Đông Xuân 2011-2012
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời công văn số 35/UBND-NL ngày 05/1/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí mua giống lúa khôi phục sản xuất vụ Đông Xuân 2011-2012 bị thiệt hại do thiên tai và thực hiện ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 79/PC-VPCP ngày 18/1/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:
1. Trong năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 quy định mức hỗ trợ cụ thể đối với giống cây trồng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Để thực hiện Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông tư hướng dẫn số 39/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2010; Bộ Tài chính đã có Thông tư hướng dẫn số 187/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010.
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhất trí với nội dung đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại công văn số 35/UBND-NL ngày 5/1/2012 về kinh phí hỗ trợ diện tích lúa bị thiệt hại thực hiện theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 nêu trên.
3. Đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo chi tiết cho Bộ Tài chính theo Thông tư hướng dẫn số 187/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 nêu trên để được cấp kinh phí hỗ trợ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- BT. Cao Đức Phát (để b/c);
- Các Bộ TC, KHĐT;
- Lưu VP, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng