CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 290/CP-QHQT
V/v các HĐ vay tín dụng JBIC TK 2002

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Bưu chính-Viễn thông,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
- Các Tổng công ty: Bưu chính viễn thông, Điện lực Việt Nam.

Xét báo cáo của Bộ Tài chính (công văn số 2134/TC-TCĐN ngày 11 tháng 3 năm 2003) và kết quả đàm phán các Hiệp định vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký kết Hiệp định vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ nhật bản tài khoá 2002 trên cơ sở các điều kiện vay cơ bản nêu trong công văn nói trên.

- Bộ Bưu chính, Viễn thông trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phương thức đấu thầu cho Dự án Cáp quang ven biển Bắc-Nam.

- Bộ Giao thông vận tải và Bộ Bưu chính, viễn thông tiến hành các thủ tục trình duyệt Báo cáo khả thi cho Dự án Khôi phục cầu trên Quốc lộ 1 và Dự án Cáp quang ven biển Bắc-Nam.

- Bộ Giao thông vận tải, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty điện lực Việt Nam khẩn trương tiến hành các thủ tục giải phóng mặt bằng và tái định cư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan