TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 290/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Collab Việt Nam.
(Đ/C Số 83 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 201304/CL-XNKngày 20/3/2013 của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Collab Việt Nam về việcvướng mắc C/O mẫu E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Qua xem xét công văn, hồ sơ gửi kèmcủa Công ty và báo cáo tại công văn số 653/HQLS-GSQL ngày 4/4/2013 của Cục Hảiquan tỉmh Lạng Sơn cho thấy tại thời điểm đăng ký tờ khai Doanh nghiệp khôngxuất trình C/O và không có văn bản đề nghị được chậm nộp C/O.

Căn cứ Điểm 5.2, Khoản 5, Mục IIThông tư 45/2007/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính quy định:

"Trường hợp chưa nộp đượcC/O tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, nếu có lý do chính đáng và ngườikhai hải quan có văn bản đề nghị được chậm nộp C/O ưu đãi đặc biệt, cam kết nộpC/O đúng trong thời hạn cho phép thì Chi cục trưởng Hải quan quyết định gia hạnthời gian nộp C/O trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khaihải quan."

Theo đó, lô hàng nhập khẩu của Côngty không được chấp nhận cho hưởng ưu đãi theo quy định của Hiệp định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trảlời Công ty biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (để biết);
- Lưu: VT, TH (4b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha