BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 290/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế TP Đà Nẵng

Trả lời công văn số 6684/CT-KTT ngày 24/11/2008 của Cục ThuếTP Đà Nẵng về việc miễn, giảm thuế đối với Công ty cổ phần đầu tư Sài gòn ĐàNẵng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 2, khoản 3 Điều 2 Nghị định số 108/2006/NĐ-CPquy định chi tiết và hướng dẫn Luật đầu tư quy định:

"2. Dự án đầu tư mới là dự án thực hiện lần đầu hoặc dựán đầu tư độc lập với dự án đang thực hiện.

3. Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầutư đang thực hiện nhằm mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh,đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường."

- Tại Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp quy địnhvề miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh đang hoạtđộng có đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới côngnghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất.

Theo đó, trường hợp của Công ty cổ phần đầu tư Sài gòn ĐàNẵng mà Cục Thuế hỏi là: Công ty không đầu tư dây chuyền máy móc, thiết bị đểphục vụ cho việc khai thác cát thì hoạt động khai thác cát này không được coilà dự án đầu tư mở rộng để được xét ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theoquy định.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế TP Đà Nẵng được biết và căncứ tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương