VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Số: 290/VPCP-ĐMDN
V/v giải quyết lao động dôi dư tại Xí nghiệp Phà Bến Tre.

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Xét đề nghịcủa Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (tờ trình số 4402/TTr-UBND ngày 14 tháng 11năm 2007), ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 4495/LĐTBXH-LĐVL ngày 28 tháng 11 năm 2007) về việc giải quyết chính sách cholao động dôi dư của Xí nghiệp Phà Bến Tre khi Cầu Rạch Miễu và Cầu Hàm Luôngđược đưa vào sử dụng, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý để Ủy ban nhân dântỉnh Bến Tre vận dụng quy định tại Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6năm 2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếplại công ty nhà nước để giải quyết chính sách cho số lao động nói trên.

Văn phòngChính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính,
Lao động - Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ;
các Vụ: TH, KTTH, VX;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b) 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Phạm Viết Muôn