VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 290/VPCP-KTTH
V/v cơ chế huy động kinh phí hỗ trợ phòng, chống buôn lậu thuốc lá, sản xuất buôn bán thuốc lá giả

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Công an, Tư pháp;
- Ban Chỉ đạo 127 Trung ương;
- Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng;
- Hiệp hội thuốc lá Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 17914/BTC-CST ngày 29 tháng 12 năm 2011 về việc cơ chế huy độngkinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá, sản xuất buôn bánthuốc lá giả, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ýkiến như sau:

1. Đồng ý tiếp tục áp dụng cơ chếthí điểm về huy động kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá,sản xuất buôn bán thuốc lá giả như đã thực hiện trong năm 2011 cho đến hết năm2013. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể.

2. Yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ CôngThương, Bộ Công an, Ban Chỉ đạo 127 Trung ương, Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng,Hiệp hội thuốc lá Việt Nam cần tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng, chốngbuôn lậu thuốc lá kiên quyết, đạt hiệu quả cao hơn từ đó kiến nghị việc sử dụngkinh phí hỗ trợ cho phù hợp, nhằm đạt mục tiêu đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan, biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Hoàng Trung Hải, Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KNTN, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.22.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng