BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2900 TCT/NV1
V/v: Khoản chi bồi thường tai nạn lao động

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Công ty điện lực thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 3141 EVN/ĐLHN-P11 ngày 20 tháng 6 năm 2003 của Công ty điện lực thành phố Hà Nội về việc hạch toán bồi thường tai nạn lao động Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 6, tiết đ, điểm 15 mục III, Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20 tháng 2 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 6 năm 2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Căn cứ hướng dẫn tại khoản 2, mục II Thông tư số 19/LĐTBXH-TT ngày 23 tháng 4 năm 1997 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường cho người bị tai nạn lao động: “Trường hợp người sử dụng lao động đã mua bảo hiểm tai nạn lao động cho người lao động tại các cơ quan bảo hiểm thì cơ quan bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường thay cho người sử dụng lao động...”

Căn cứ các hướng dẫn trên, thì khoản chi phí trích bảo hiểm xã hội cho người lao động đã được hạch toán vào giá thành và tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế và việc chi bồi thường tai nạn lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả. Trường hợp Công ty có chi thêm một khoản tiền bồi thường tai nạn cho người lao động thì khoản chi này không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty điện lực Hà Nội được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến