TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2901/CT-TTHT
V/v: xác định hệ số phân bổ giá trị quyền sử dụng đất

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2010

Kính gửi:

Chi Cục Thuế Quận 5
Địa chỉ: 262-264 Trần Phú, P.8, Quận 5

Trả lời văn thư số 2156/CCTQ .5-TBngày 04/05/2010 của Chi Cục Thuế về cách xác định hệ số phân bổ giá trị quyềnSDĐ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết b điểm 1 công văn số 18044/BTC-TCTngày 23/12/2009 của Bộ Tài chính về chính sách thuế thì: hệ số phân bổ giá trịquyền sử dụng đất cho nhà cao tầng được xác định trên cơ sở bình quân theo diệntích xây dựng của tòa nhà (bao gồm cả tầng hầm);

Trường hợp bất động sản chuyển nhượnglà căn hộ nhà cao tầng thì giá trị đất được trừ khi tính thuế GTGT được phân bổtheo hướng dẫn tại tiết b điểm 1 công văn số 18044/BTC-TCT nêu trên. Thời gianthực hiện từ ngày 01/01/2009.

Ví dụ: Trường hợp Công ty A được giaođất xây dựng căn hộ chung cư cao tầng với diện tích đất được giao theo dự án là4.000 m2 trong đó, diện tích đất xây dựng khối chung cư là 1.000 m2,chung cư cao 25 tầng (bao gồm cả tầng hầm của chung cư), diện tích sàn xây dựnglà 1.000 m2 x 25 tầng = 25.000 m2. Giả sử giá đất tạithời điểm chuyển nhượng do Công ty A tự xác định là 25.000.000 đồng/m2,thì căn hộ 100 m2 giá đất được trừ khi tính thuế GTGT được xác địnhtheo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Lấy tổng giá trị đất tại thờiđiểm chuyển nhượng của chung cư phân bổ đều cho diện tích sàn xây dựng để tínhgiá trị 1 m2 đất được trừ phân bổ cho 1 m2 sàn xây dựng.

Giá trị đất được trừ của khối chungcư cho 1.000 m2:

25.000.000 đồng/m2 x1.000 m2 = 25.000.000.000 đồng.

Trị giá đất được trừ phân bổ cho 1m2 sàn xây dựng của 1 tầng cho chung cư 25 tầng là:

25.000.000.000 đồng

= 1.000.000 đồng/m2

25.000 m2

Giá đất được trừ khi tính thuế GTGTđối với căn hộ 100 m2 tại 1 tầng là:

1.000.000 đồng/m2 x 100m2 = 100.000.000 đồng.

Cách 2: Lấy đơn giá đất tại thời điểmchuyển nhượng phân bổ đều cho số tầng của chung cư để tính giá trị 1 m2đất được trừ phân bổ cho từng tầng.

Trị giá đất được trừ phân bổ cho 1m2 sàn xây dựng của 1 tầng chung cư 25 tầng là:

25.000.000 đồng/m2

= 1.000.000 đồng/m2

25 tầng

Giá đất được trừ khi tính thuế GTGTđối với căn hộ 100 m2 tại 1 tầng là:

1.000.000 đồng/m2 x 100m2 = 100.000.000 đồng.

Cục Thuế TP. thông báo Chi Cục Thuếbiết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT (Vụ Chính sách) "Để báo cáo"
- CCT Các Q/H: để thực hiện thống nhất
- P.PC;
- Lưu: HC, TTHT

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga