ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 2901/SYT-KHTH
V/v: nhập khẩu bao cao su kèm vòng rung

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Y tế nhận được công văn số980 KV4-ĐTT2 ngày 25/04/2008 của Cục Hải quan TP. HCM về việc nhập khẩu vòngrung của công ty XNK YTECO

Sở Y tế có ý kiến như sau:

Việc nhập khẩu bao cao su đượcxem như là các loại vật tư y tế tiêu hao trong ngành y tế và được điều chỉnhtại thông tư 08/2006/TT-BYT ngày 13/06/2006 của Bộ Y tế. Trong trường hợp cóvấn đề chưa rõ khi áp dụng thông tư 08 nêu trên đề nghị cục Hải quan thành phốxin ý kiến Bộ Y tế.

Qua xem xét mẫu hàng do công tyXNK YTECO xin nhập khẩu. Sở Y tế nhận thấy vòng rung kèm theo bao cao su thuộcnhóm dụng cụ hỗ trợ tình dục, hiện nay chưa có văn bản pháp qui nào qui địnhcho phép nhập khẩu loại vòng này.

Trên đây là một số ý kiến của SởY tế phúc đáp đến cục Hải quan TP. HCM về việc nhập khẩu mặt hàng này của côngty YTECO.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc SYT;
- Công ty YTECO.
- Lưu: VP. KHTH.TCKT BMT (N-03)

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Châu