BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2902/TCT-KK
V/v kê khai, nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Foseca ViệtNam
(Địa chỉ: LôG6-1 Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), phường Phương Liễu, huyện QuếVõ, tỉnh Bắc Ninh)

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 08062015-FSC/CV ngày 08/06/2015 của Công ty TNHHFoseca Việt Nam nêu vướng mắc về việc kê khai thuế GTGT vãng lai. Về vấn đềnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căncứ các quy định tại:

-Điểm a Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy địnhtrách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế:

"a)Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lýtrực tiếp. "

-Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi điểmđ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theoThông tư số 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính) hướng dẫn về khai thuế GTGT:

"a)Sửa đổi điểm đ Khoản 1 Điều 11 như sau:

"đ)Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàngvãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng laingoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất độngsản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, màkhông thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộpthuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàngvãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồsơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắpđặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

...

Vídụ 18:

-Công ty A có trụ sở tại Hà Nội ký hợp đồng với Công ty B chỉ để thực hiện tưvấn, khảo sát, thiết kế công trình được xây dựng tại Sơn La mà Công ty B là chủđầu tư thì hoạt động này không phải hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặtngoại tỉnh. Công ty A thực hiện khai thuế GTGT đối với hợp đồng này tại trụ sởchính tại Hà Nội, không phải thực hiện kê khai thuế GTGT tại Sơn La.

-Công ty A có trụ sở tại Hà Nội ký hợp đồng với Công ty C để thực hiện côngtrình được xây dựng (trong đó có bao gồm cả hoạt động khảo sát, thiết kế tạiSơn La mà Công ty C là chủ đầu tư, giá trị công trình bao gồm cả thuế GTGT trên1 tỷ đồng thì Công ty A thực hiện khai thuế GTGT xây dựng ngoại tỉnh đối vớihợp đồng này tại Sơn La.

-Công ty A có trụ sở tại Hà Nội ký hợp đồng với Công ty Y để thực hiện côngtrình được xây dựng (trong đó có bao gồm cả hoạt động khảo sát, thiết kế) tạiYên Bái mà Công ty C là chủ đầu tư, giá trị công trình bao gồm cả thuế GTGT là770 triệu đồng thì Công ty A không phải thực hiện khai thuế GTGT xây dựng ngoạitỉnh đối với hợp đồng này tại Yên Bái.

Vídụ 19: Công ty B trụ sở tại Hà Nội bán máy điều hoà cho khách tại Hòa Bình (baogồm cả lắp đặt) thì Công ty B không phải kê khai thuế GTGT tại Hoà Bình. "

-Biểu tỷ lệ % ấn định thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với cánhân kinh doanh ban hành kèm theo công văn số 15908/BTC-TCT ngày 26/12/2008 củaBộ Tài chính quy định các nhóm ngành nghề áp dụng tỷ lệ ấn định, trong đó có"Dịch vụ ăn uống" (được xác định theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Namban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướngChính phủ).

Căncứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Foseca Việt Nam, trụ sởchính tại tỉnh Bắc Ninh có hoạt động cung cấp suất ăn ca cho công nhân (bao gồmcung cấp thực phẩm và nhân công đến chế biến trực tiếp) tại các nhà máy kháctỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính thì hoạt động này của Công ty không phải làhoạt động bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Công ty TNHH Foseca Việt Nam thực hiệnkhai thuế GTGT tại trụ sở chính theo quy định.

Tổngcục Thuế trả lời để Công ty TNHH Foseca Việt Nam được biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương