BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2903/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v báo cáo về thực trạng các ngạch viên chức trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2013

Kính gửi

- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng công lập.

Thực hiện Luật Viên chức, Nghị địnhsố 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lýviên chức, triển khai chương trình công tác năm 2013 về việc xây dựng bộ tiêuchuẩn nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục vàđào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dụcđại học viết báo cáo về các nội dung sau đây:

1. Thực trạng về số lượng và cơ cấu (trình độ đào tạo, ngạch/chứcdanh nhà giáo, giới, tuổi…), chất lượng đội ngũ viên chức (giảng viên, chuyênviên, nhân viên…).

2. Hệ thống ngạch công chức/viênchức hiện hành áp dụng đối với đội ngũ: hệ thống ngạch, tên ngạch (kèm theo mãsố ngạch), hệ thống tiêu chuẩn nghiệp vụ và những vấn đề bất hợp lý.

3. Thực trạng công tác đào tạo, bồidưỡng theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp: chương trình, hình thức,chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch đối vớiđội ngũ giảng viên, chuyên viên, nhân viên....

4. Định hướng, chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên,chuyên viên, nhân viên…

5. Sự cần thiết xây dựng mới hoặc sửađổi, bổ sung, hoàn thiện tiêu chuẩn, đề xuất danh mục, tiêu chuẩn chức danh nghềnghiệp của viên chức ngành giáo dục và đào tạo.

6. Các vấn đề khác có liên quan.

Báo cáo bằng văn bản gửi trước ngày 20 tháng 5 năm 2013 về BộGiáo dục và Đào tạo (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhà 8C, 30- Tạ Quang Bửu, Hà Nội); File mềm gửi qua địa chỉ E-mail: nthoa@moet.edu.vn. Mọi thông tin cần thiết có thể liên hệ quaE-mail trên hoặc điện thoại: 0436 230 604 và 0983 847 358./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để b/c);
- Lưu: VT, NGCBQLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO
VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC
Hoàng Đức Minh