BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2903/BKHCN-TĐC
V/v: Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra CL dầu DO trên thị trường

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: SởKhoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố

Theo báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng xăng dầulưu thông trên địa bàn các tỉnh phía Nam của Chi cục Quản lý Chất lượng hànghóa Miền Nam thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại công văn số 180/BC-QLCLHHMN ngày 02/11/2009 có thấy hiện tượng vi phạm quản lý chất lượngđối với nhiên liệu điêzen (DO), cụ thể là tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu nhưkhông ghi hàm lượng lưu huỳnh, không ghi cảnh báo “không dùng cho phương tiệngiao thông đường bộ” đối với DO 0,25S,…

Để quản lý chất lượng xăng dầu theo đúng quy địnhcủa pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ cáctỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan quản lý thị trường địa phương tăng cườngcông tác phổ biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu các quyđịnh về quản lý chất lượng, đo lường đối với xăng dầu; tiến hành kiểm tra,thanh tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật đối với nhiên liệu điêzendùng cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (DO 0,05S) tại các cửa hàngbán lẻ xăng dầu tại các tỉnh, thành phố trên trục quốc lộ 1 như việc ghi nhãn,cảnh báo trên các cột bơm, về dung tích trong phép đo trong thương mại bán lẻ,chất lượng xăng dầu,…

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Sở Khoa họcvà Công nghệ các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân