ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2903/UBND-KTN
V/v: hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng và chất lượng công trình xây dựng

Bình Dương, ngày 26 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Cảnh Sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ;

Xét kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1559/SXD-HĐXD ngày 17/8/2015 về việc hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng vàchất lượng công trình xây dựng; Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được Quốc hội khóaXIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 18/6/2014 và có hiệu lực thi hành kể từngày 01/01/2015. Đến nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2015/NĐ-CP vềquản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015;Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, có hiệu lực thihành ngày 05/8/2015. Tuy nhiên, đến nay cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành cácThông tư hướng dẫn các Nghị định nêu trên nên chưa có đầy đủ cơ sở để Ủy bannhân dân tỉnh ban hành quy định mới thay thế Quy định về trách nhiệm quản lýchất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theoQuyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 ( Quy định này được ban hành căncứ Luật Xây dựng năm 2003, Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 của Chínhphủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, nay đã được thay thế bởi LuậtXây dựng 2014, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP củaChính phủ).

Trong khi chờ Bộ Xây dựng ban hành các Thông tưhướng dẫn thực hiện, để công tác quản lý nhà nước về dự án đầu tư xây dựng,chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh được thống nhất, đúng quy địnhhiện hành; Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng và chấtlượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Sở Xây dựng:

Sở Xây dựng có trách nhiệm quản lý đối với côngtrình dân dụng, công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xâydựng, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông trong đô thị (trừcông trình đường sắt đô thị, cầu vượt sông, đường quốc lộ qua đô thị) trên địabàn tỉnh. Nhiệm vụ, thẩm quyền cụ thể như sau:

1. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cácvăn bản hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý dự ánđầu tư và chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.

2. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chứcvà cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thực hiện quy định của pháp luật về quảnlý dự án đầu tư và chất lượng công trình xây dựng.

3. Kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch vàkiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của các cơ quan, tổ chức, cá nhântham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn.

4. Chủ trì, phối hợp với Sở quản lý công trình xâydựng chuyên ngành kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng côngtrình xây dựng chuyên ngành.

5. Thẩm định dự án, thiết kế cơ sở:

a) Chủ trì thẩm định dự án sử dụng vốn ngân sáchnhà nước có quy mô từ nhóm B trở xuống (trừ các dự án thuộc thẩm quyền thẩmđịnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, phòng có chức năng quảnlý về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện);

b) Chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở (trừ phần thiếtkế công nghệ) của dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách có quy mô từ nhómB trở xuống (trừ các dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn vềxây dựng thuộc Bộ Xây dựng, phòng có chức năng quản lý về xây dựng thuộc Ủy bannhân dân cấp huyện);

c) Đối với dự án PPP, chủ trì thẩm định thiết kế cơsở (trừ phần thiết kế công nghệ); góp ý kiến về việc áp dụng đơn giá, định mức,đánh giá giải pháp thiết kế về tiết kiệm chi phí xây dựng công trình của dự ánquy mô từ nhóm B trở xuống (trừ các dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của cơquan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, phòng có chức năng quản lý vềxây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện);

d) Đối với dự án sử dụng vốn khác, Chủ trì thẩmđịnh thiết kế cơ sở (trừ phần thiết kế công nghệ) của dự án đầu tư xây dựngcông trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường vàan toàn của cộng đồng đối với công trình từ cấp II trở xuống (trừ các dự ánthuộc thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xâydựng).

6. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng:

a) Đối với thiết kế công trình thuộc dự án sử dụngvốn ngân sách nhà nước: Chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toánxây dựng (trường hợp thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xâydựng (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình từ cấp II trở xuống (trừcông trình thuộc thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộcBộ Xây dựng);

b) Đối với thiết kế công trình thuộc dự án sử dụngvốn nhà nước ngoài ngân sách: Chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dựtoán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toánxây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình từ cấp III trở lên (trừcông trình thuộc thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộcBộ Xây dựng);

c) Đối với thiết kế công trình thuộc dự án sử dụngvốn khác: Chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật (trường hợp thiết kế babước); thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp thiết kế hai bước) của công trìnhcông cộng từ cấp III trở lên, công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnhquan, môi trường và an toàn cộng đồng (trừ công trình thuộc thẩm quyền thẩmđịnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng).

7. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựngthuộc đối tượng được quy định tại Khoản 1, Điều 32, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP (trừ công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựngthuộc Bộ Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý khucông nghiệp Việt Nam - Singapore, phòng có chức năng quản lý về xây dựng thuộc Ủyban nhân dân cấp huyện).

8. Kiểm tra công tác đánh giá an toàn chịu lực, antoàn vận hành trong quá trình khai thác, sử dụng công trình đối với công trìnhtừ cấp II trở xuống.

9. Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đốivới công trình cấp I, cấp II hết thời hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp.

10. Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giảiquyết sự cố và tổ chức giám định nguyên nhân các sự cố cấp II, cấp III. Theodõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình sự cố công trình trênđịa bàn.

11. Hướng dẫn việc đăng ký thông tin năng lực hoạtđộng xây dựng của các tổ chức, cá nhân và đăng tải trên trang thông tin điện tửdo mình quản lý.

12. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ, đột xuấtvề việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình và tình hình chấtlượng công trình xây dựng trên địa bàn.

13. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp và báo cáoBộ Xây dựng về tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn định kỳhằng năm và đột xuất; báo cáo danh sách các nhà thầu vi phạm quy định về quảnlý chất lượng công trình khi tham gia các hoạt động xây dựng trên địa bàn.

14. Cấp giấy phép xây dựng:

Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựngcấp I, cấp II; công trình tôn giáo, tín ngưỡng; công trình di tích lịch sử -văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trìnhthuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài,

II. Sở Giao thông Vận tải, SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương:

1. Trách nhiệm quản lý của Sở Giao thông Vận tải,Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương như sau:

a) Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm quản lý đốivới công trình giao thông trên địa bàn tỉnh, trừ công trình do Sở Xây dựng quảnlý.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tráchnhiệm quản lý đối với công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địabàn tỉnh.

c) Sở Công Thương có trách nhiệm quản lý đối vớicông trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp vàcác công trình công nghiệp chuyên ngành, trừ công trình do Sở Xây dựng quản lý.

2. Căn cứ trách nhiệm quản lý của mình, Sở Giaothông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương có nhiệm vụ,thẩm quyền cụ thể như sau:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm trathường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chấtlượng của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình chuyên ngành và chấtlượng công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn.

b) Thẩm định dự án, thiết kế cơ sở:

- Chủ trì thẩm định dự án sử dụng vốn ngân sách nhànước có quy mô từ nhóm B trở xuống (trừ các dự án thuộc thẩm quyền thẩm định củacơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyênngành, phòng có chức năng quản lý về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện);

- Chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở (trừ phần thiếtkế công nghệ) của dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách có quy mô từ nhómB trở xuống (trừ các dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn vềxây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, phòng có chức năngquản lý về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện);

- Đối với dự án PPP, chủ trì thẩm định thiết kế cơsở (trừ phần thiết kế công nghệ); góp ý kiến về việc áp dụng đơn giá, định mức,đánh giá giải pháp thiết kế về tiết kiệm chi phí xây dựng công trình của dự ánquy mô từ nhóm B trở xuống (trừ các dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của cơquan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành,phòng có chức năng quản lý về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện);

- Đối với dự án sử dụng vốn khác, Chủ trì thẩm địnhthiết kế cơ sở (trừ phần thiết kế công nghệ) của dự án đầu tư xây dựng côngtrình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và antoàn của cộng đồng đối với công trình từ cấp II trở xuống (trừ các dự án thuộcthẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý côngtrình xây dựng chuyên ngành).

c) Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng:

- Đối với thiết kế công trình thuộc dự án sử dụngvốn ngân sách nhà nước: Chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toánxây dựng (trường hợp thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xâydựng (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình từ cấp II trở xuống (trừcông trình thuộc thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộcBộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành);

- Đối với thiết kế công trình thuộc dự án sử dụngvốn nhà nước ngoài ngân sách: Chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dựtoán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toánxây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình từ cấp III trở lên (trừcông trình thuộc thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộcBộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành);

- Đối với thiết kế công trình thuộc dự án sử dụngvốn khác: Chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật (trường hợp thiết kế babước); thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp thiết kế hai bước) của công trìnhcông cộng từ cấp III trở lên, công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnhquan, môi trường và an toàn cộng đồng (trừ công trình thuộc thẩm quyền thẩmđịnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựngchuyên ngành),

d) Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựngthuộc đối tượng được quy định tại Khoản 1, Điều 32, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP (trừ công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựngthuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý các khu côngnghiệp Bình Dương, Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phòng cóchức năng quản lý về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện).

e) Kiểm tra công tác đánh giá an toàn chịu lực, antoàn vận hành trong quá trình khai thác, sử dụng công trình đối với công trìnhtừ cấp II trở xuống.

f) Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đối vớicông trình cấp I, cấp II hết thời hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp,

g) Phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban nhândân tỉnh giải quyết sự cố và tổ chức giám định nguyên nhân các sự cố cấp II,cấp III.

h) Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồngthời gửi Sở Xây dựng để tổng hợp tình hình về quản lý dự án đầu tư xây dựng vàchất lượng công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn định kỳ hằng năm vàđột xuất.

III. Ban Quản lý các khu côngnghiệp Bình Dương, Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, BanQuản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore có trách nhiệm quản lý chất lượngcông trình xây dựng trong khu công nghiệp do mình quản lý.

Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, BanQuản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore có nhiệm vụ và thẩm quyền như sau:

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hoặc Sở quảnlý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kếhoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của tổ chức, cá nhântham gia xây dựng công trình và chất lượng công trình xây dựng trong khu côngnghiệp do mình quản lý.

2. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựngcấp III, IV thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 1, Điều 32, Nghị định số46/2015/NĐ-CP được đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp do mình quản lý.

3. Cấp giấy phép xây dựng: Cấp giấy phép xây dựngđối với các công trình xây dựng trong khu công nghiệp do mình quản lý, trừ côngtrình xây dựng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ Xây dựng.

4. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồngthời gửi Sở Xây dựng để tổng hợp tình hình chất lượng công trình xây dựng trongkhu công nghiệp do mình quản lý định kỳ hằng năm và đột xuất.

IV. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh,Công an tỉnh, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh

1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sátphòng cháy chữa cháy tỉnh có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kếhoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của tổ chức, cá nhântham gia hoạt động xây dựng công trình và chất lượng công trình xây dựng thuộclĩnh vực quốc phòng, an ninh do mình quản lý.

2. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồngthời gửi Sở Xây dựng để tổng hợp tình hình chất lượng công trình xây dựng do mìnhquản lý định kỳ hằng năm và đột xuất.

V. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm, thẩmquyền cụ thể như sau:

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm quản lýchất lượng công trình do mình quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà ở riêng lẻ,công trình do mình cấp giấy phép xây dựng.

2. Phân công phòng có chức năng quản lý về xây dựngthực hiện công tác thẩm định dự án, thiết kế, dự toán xây dựng các công trìnhtheo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nướcvề chất lượng công trình xây dựng cho các phòng chức năng trực thuộc, Ủy bannhân dân cấp xã.

4. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức, cánhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thực hiện các quy định của phápluật về quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình.

5. Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủquy định về chất lượng công trình xây dựng do mình quyết định đầu tư, chủ đầutư, nhà ở riêng lẻ, công trình do mình cấp giấy phép xây dựng.

6. Xử lý đối với công trình cấp III trở xuống hếtthời hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp.

7. Chủ trì giải quyết đối với sự cố công trình xâydựng cấp III.

8. Cấp giấy phép xây dựng: cấp giấy phép xây dựngđối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã,trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn do mình quản lý,trừ các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Bộ Xâydựng, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý khucông nghiệp Việt Nam - Singapore.

VI. Phòng có chức năng quản lývề xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Phòng có chức năng quản lý về xây dựng thuộc Ủy bannhân dân cấp huyện có nhiệm vụ và thẩm quyền:

1. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức và cánhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thực hiện quy định của pháp luậtvề quản lý dự án đầu tư và quản lý chất lượng công trình.

2. Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ quyđịnh về quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc trách nhiệm quản lý của Ủyban nhân dân cấp huyện.

3. Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở quản lý công trìnhxây dựng chuyên ngành kiểm tra việc thực hiện bảo trì công trình xây dựng vàđánh giá sự an toàn chịu lực và vận hành công trình trong quá trình khai thác.

4. Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở quản lý công trìnhxây dựng chuyên ngành kiểm tra công trình xây dựng trên địa bàn khi có yêu cầu.

5. Chủ trì thẩm định dự án có yêu cầu lập Báo cáokinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhândân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

6. Chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dựtoán xây dựng (trừ phần thiết kế công nghệ) đối với dự án có yêu cầu lập Báocáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách doỦy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

7. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựngcấp III, IV thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 32 của Nghị định46/2015/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư, Ủy bannhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng.

8. Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lýđối với công trình cấp trở xuống hết thời hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp.

9. Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyếtsự cố công trình xây dựng cấp III.

10. Báo cáo sự cố và giải quyết sự cố theo quy địnhcủa Nghị định số 46/2015/NĐ-CP .

11. Tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và SởXây dựng định kỳ hằng năm, đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý chấtlượng công trình xây dựng và tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địabàn.

VII. Ủy ban nhân dân cấp xã:

1. Phân công tổ chức, công chức, cá nhân thuộcquyền quản lý trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựngtrên địa bàn.

2. Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ quy địnhvề quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với công trình xây dựng do mìnhquyết định đầu tư, chủ đầu tư.

3. Phối hợp với Phòng có chức năng quản lý về xâydựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra công trình xây dựng trên địa bànkhi được yêu cầu.

4. Báo cáo sự cố và giải quyết sự cố theo quy địnhcủa Nghị định số 46/2015/NĐ-CP .

5. Tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện,Phòng có chức năng quản lý về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện định kỳhằng năm, đột xuất việc tuân thủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng vàtình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.

VIII. Các khoản chuyển tiếp:

Các nội dung của Quy định về trách nhiệm quản lýchất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theoQuyết định số 10/2014/QĐ-UBND không còn phù hợp với Luật Xây dựng năm 2014 củaQuốc hội; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ thìthực hiện theo quy định hiện hành và hướng dẫn tại văn bản này.

IX. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơquan chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cụ thể về quảnlý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng sau khi Bộ Xâydựng và các cơ quan có thẩm quyền ban hành các Thông tư hướng dẫn.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướngmắc thì các tổ chức, cá nhân phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Xâydựng để được giải quyết, hướng dẫn cụ thể. Trường hợp vượt thẩm quyền, Ủy bannhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng, Chính phủ xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng;
- CT, các PCT;
- LĐ VP,Km,Thắng,TH;Web;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm