TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2904/CT-TTHT
V/v: thuế thu nhập cá nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

VPĐD Itochu Corp tại TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 06 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0304646959

Trả lời văn bản số 130513CV/ITC2013 ngày 13/05/2013của Văn phòng về thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN);

- Căn cứ Khoản 2f Điều 1 Thông tư số 62/2009/TT-BTCngày 27/03/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn, bổ sung vào khoản 2, Mục II phần AThông tư số 84/2008/TT-BTC như sau:

“Đối với khoản khoán chi văn phòng phẩm, công tácphí, điện thoại, trang phục,... không tính vào thu nhập chịu thuế nếu mức khoánchi phù hợp với quy định của Nhà nước hiện hành. Mức khoán chi áp dụng đối vớitừng trường hợp như sau:

Đối với người lao động làm việc trong các tổ chứcquốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiệntheo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài”.

Trường hợp của Văn phòng đạidiện Itochu chi trả khoản phụ cấp cho nhânviên đi công tác phù hợp với mức khoán chi theo quy định của Văn phòngđại diện thì khoản phụ cấp này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiềnlương, tiền công.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết đểthực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- P.TNCN
- P. PC
- Lưu: VT, TTHT
1014-142664/13PT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga