BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2904/LĐTBXH-TL
V/v xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

Tổng Công ty hoá chất Việt Nam

Trả lời công văn số 661/CV-HĐQT ngày 21 tháng 7 năm 2003 của Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 8437 TC/TCDN ngày 15 tháng 8 năm 2003, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển thuộc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam.

2. Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính kể từ ngày Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam ra quyết định xếp hạng I đối với Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi.

K/T. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng