BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2904/TCHQ-GSQL
V/v chuyển nhượng xe ô tô của viên chức ngoại giao ĐSQ Nigieria tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước)

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáocủa Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc chuyển nhượng 01 chiếc xe ô tô hiệuLexus Lx 570 của ông Babatunde O. Ajisomo - Đại diện lâm thời, Đại sứ quánNigieria tại Hà Nội đã kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam từ tháng 7/2012,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan thànhphố Hà Nội thì từ khi ông Babatunde O. Ajisomo kết thúc nhiệm kỳ công tác tạiViệt Nam (tháng 7/2012) đến ngày Đại sứ quán Nigieria tại Hà Nội có công hàm sốENG/HVN/25/2013 đề nghị chuyển nhượng chiếc xe (tháng 02/2013) là 08 tháng; Vănbản ủy quyền ngày 08/01/2013 của ông Babatunde O. Ajisomo ủy quyền cho Đại sứquán thay mặt Ông làm thủ tục chuyển nhượng chiếc xe được thực hiện sau khi ôngnày kết thúc nhiệm kỳ công tác và rời Việt Nam về nước.

Như vậy, căn cứ quy định tại điểmb, điểm c khoản 4, mục V Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày15/10/2007 của liên Bộ Công Thương - Tài chính - Ngoại giao thì chiếc xe ô tôcủa ông Babatunde O. Ajisomo không đáp ứng điều kiện chuyển nhượng theo quyđịnh.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho Đạisứ quán Nigieria tại Hà Nội thực hiện thủ tục chuyển nhượng chiếc xe ô tô nêutrên; tránh trường hợp tồn đọng kéo dài và sử dụng chiếc xe không đúng quy địnhthì quan điểm của Tổng cục Hải quan là có thể xem xét ủng hộ.

Để có cơ sở giải quyết, Tổng cụcHải quan đề nghị Quý Bộ có ý kiến về nội dung nêu trên và Tổng cục Hải quan xinđược nhân lại ý kiến của Quý Bộ trước ngày 03/6/2013.

Trân trọng sự hợp tác của Quý Bộ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hà Nội (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh