BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2905/TCHQ-GSQL
V/v xin hủy tờ khai và hoàn thuế XK

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

Trả lời công văn số 523/HQTH-NVngày 01/4/2013 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa xin ý kiến hướng dẫn về việc hủytờ khai và hoàn thuế xuất khẩu đối với lô hàng thạch anh dạng tấm xuất khẩu củaCông ty TNHH Beauty Surplus Int'l Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnhThanh Hóa tại công văn số 523/HQTH-NV dẫn trên thì lô hàng thạch anh dạng tấmxuất khẩu theo tờ khai số 340/XKD /P27C ngày 28/8/2012 tại Chi cục Hải quan NinhBình đã hoàn thành thủ tục hải quan. Do vậy, căn cứ quy định tại Điều 27 Thôngtư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đồng ývới ý kiến đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 523/HQTH-NVngày 01/4/2013 và số 672/HQTH-NV ngày 25/4/2013 về việc trường hợp lô hàng nêutrên không thuộc đối tượng được ủy tờ khai.

Tuy nhiên, về vụ việc này, đề nghịCục Hải quan tỉnh Thanh Hóa kiểm tra việc thực hiện quy trình quản lý hàng hóaxuất khẩu chuyển cửa khẩu của Công ty cũng như Chi cục Hải quan Ninh Bình đốivới lô hàng trên để kịp thời chấn chỉnh và xử lý vi phạm theo đúng quy định.Đồng thời báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lývề Hải quan) trong tháng 6/2013.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hảiquan tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh