BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2906/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v báo cáo về thực trạng các ngạch viên chức trong các cơ sở giáo dục trung cấp chuyên nghiệp công lập

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2013

Kínhgửi: Các cơ sở giáo dục trung cấp chuyên nghiệp công lập

Thực hiệnLuật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyểndụng, sử dụng và quản lý viên chức, triển khai chương trình công tác năm 2013 vềviệc xây dựng bộ tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp viên chứcngành giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dụctrung cấp chuyên nghiệp báo cáo các nội dung sau đây:

1. Thực trạng về số lượng và cơ cấu(trình độ đào tạo, ngạch/chức danh nhà giáo, giới, tuổi,…), chất lượng đội ngũviên chức (giáo viên, chuyên viên, nhân viên…).

2. Hệ thốngngạch công chức/viên chức hiện hành áp dụng đối với đội ngũ: hệ thốngngạch, tên ngạch (kèm theo mã số ngạch), hệ thống tiêu chuẩn nghiệp vụ và nhữngvấn đề bất hợp lý.

3. Thựctrạng công tác đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp: chươngtrình, hình thức, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn nghiệp vụngạch đối với đội ngũ giáo viên, chuyên viên, nhân viên....

4. Định hướng, chiến lược phát triểnđội ngũ giáo viên, chuyên viên, nhân viên…

5. Sựcần thiết xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện tiêu chuẩn, đề xuấtdanh mục, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức ngành giáo dục và đàotạo.

6. Các vấn đềkhác có liên quan.

Báo cáo bằng văn bản gửi trước ngày20 tháng 5 năm 2013 về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lýcơ sở giáo dục, nhà 8C, 30 - Tạ Quang Bửu, Hà Nội); File mềm gửi qua địa chỉE-mail: pnthuy@moet.gov.vn. Mọi thôngtin cần thiết có thể liên hệ qua E-mail trên hoặc điện thoại: 0436 230604 và 0913 522 881./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để b/c);
- Lưu: VT, NGCBQLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO
VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC
Hoàng Đức Minh