BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2906/BNV-TL
V/v chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2012

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam

Trả lời công vănsố 1040/STC-NS ngày 29/6/2012 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam về việc áp dụngchính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiệnkinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày24/12/2010 của Chính phủ, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Về điểm 1công văn số 1040/STC-NS :

Người lao độngđược ký hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày17/11/2000 của Chính phủ thì được hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số116/2010/NĐ-CP .

2. Về điểm 2công văn số 1040/STC-NS :

a) Người công táctại các Hội có tính chất đặc thù trong chỉ tiêu biên chế được ngân sách nhànước hỗ trợ kinh phí và cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặctrợ cấp mất sức lao động thuộc đối tượng áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

b) Trường hợpnhững người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội thuộcđối tượng áp dụng chế độ thù lao quy định tại Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Về điểm 3 vàđiểm 4 công văn số 1040/STC-NS :

a) Cán bộ, côngchức, viên chức được tăng cường về công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xãhội đặc biệt khó khăn kể từ ngày 01/3/2011 (ngày Nghị định số 116/2010/NĐ-CP cóhiệu lực thi hành) thuộc đối tượng áp dụng chính sách quy định tại Nghị định số116/2010/NĐ-CP nhưng phải đảm bảo nguyên tắc áp dụng tại Điều 3 Nghị định số116/2010/NĐ-CP .

b) Cán bộ, côngchức thuộc danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đóchi trả chế độ quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP .

4. Về điểm 5công văn số 1040/STC-NS :

Trường hợp đã đượchưởng chế độ trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ thìkhông được hưởng trợ cấp lần đầu quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP .

Trên đây là ý kiếncủa Bộ Nội vụ, đề nghị Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG
Đoàn Cường