BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 2906/LĐTBXH-ATLĐ
V/v hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp, bồi thường TNLĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã nhận được công văn số 3525/CV-EVN-LĐTL ngày 12/8/2003 của Tổng công ty, về việc hướng dẫn giải quyết chế độ trợ cấp tai nạn lao động cho bà Trần Thị Thuý Mai là cán bộ của Ban quản lý dự án nhiệt điện 3, bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về nhà, vấn đề này Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Trường hợp bà Trần Thị Thuý Mai bị chết trong vụ tai nạn giao thông ngày 19/9/2002 trên đường từ nơi làm việc về nhà, để được coi là tai nạn lao động cần có biên bản điều tra tai nạn lao động chết người do cơ quan thanh Thanh tra lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh lập theo đúng quy định hiện hành. Sau đó đơn vị gửi hồ sơ đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ trợ cấp tai nạn lao động cho gia đình chị Mai.

Theo quy định tại Thông tư số 19/LĐ-TBXH-TT ngày 2/8/1997 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội “Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường cho người bị tai nạn lao động”,người gây ra tai nạn phải bồi thường cho người bị tai nạn tương ứng với mức lỗi của mình theo quy định tại chương V phần thứ 3 của Bộ luật Dân sự. Nếu không xác định được người gây tai nạn, thì đơn vị phải có trách nhiệm giải quyết toàn bộ chi phí y tế và bồi thường cho thân nhân người chết theo quy định tại khoản 3 Điều 107 của Bộ luật lao động.

Đề nghị Tổng công ty điện lực Việt Nam và Ban quản lý dự án nhiệt điện 3 căn cứ vào quy định nêu trên để giải quyết các chế độ cho gia đình chị Mai./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thanh Hoà