ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2907/UBND-VX
V/v tổ chức thực hiện Thông báo số 195/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015 tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy và UBND các huyện, thành phố Bảo Lộc, Đà Lạt.

Triển khai thực hiện Thông báo số195/TB-VPCP ngày 15/5/2013 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủtướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bềnvững tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện công tác giảm nghèo, chươngtrình giảm nghèo, triển khai nhiệm vụ năm 2013 và định hướng đến năm 2015,

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đề nghị các sở, ban, ngành thànhviên Ban chỉ đạo chương trình Giảm nghèo bền vững tỉnh; cấp ủy và chính quyềncác huyện, thành phố thuộc tỉnh phổ biến, quán triệt yêu cầu, phương hướng,nhiệm vụ và 04 điểm cần lưu ý trong thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo nêu tại điểma và điểm b, mục 3, Thông báo số 195/TB-VPCP ngày 15/5/2013 của Văn phòng Chínhphủ(gửi kèm).

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đượcphân công, các sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo chương trình Giảm nghèobền vững giai đoạn 2012 - 2015 tỉnh Lâm Đồng khẩn trương tổ chức rà soát, pháthiện các cơ chế, chính sách còn thiếu hoặc chưa phù hợp, đề xuất, kiến nghị sửađổi, bổ sung theo thẩm quyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cộng đồng vàngười dân, đặc biệt là hộ nghèo hiểu đúng chủ trương và cách thức triển khai thựchiện các chính sách giảm nghèo trong thời gian tới của Nhà nước.

3. UBND các huyện, thành phố BảoLộc và Đà Lạt:

a) Cụ thể hóa mục tiêu chương trìnhGiảm nghèo vào các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm củađịa phương; định kỳ tổ chức đánh giá tình hình thực hiện và tổng hợp chỉ tiêu,kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Tổ chức nhân rộng các mô hình,gương điển hình làm tốt công tác giảm nghèo và duy trì giảm nghèo bền vững đểphấn đấu, thi đua, các nơi học tập lẫn nhau, rút ra kinh nghiệm tốt trong quátrình triển khai thực hiện.

c) Chủ động lồng ghép Chương trìnhmục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững với các chương trình mục tiêu quốc giakhác đang triển khai trên địa bàn, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia Xâydựng nông thôn mới; ưu tiên bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực hỗ trợ từcộng đồng để thực hiện các chương trình giảm nghèo và các dự án liên quan đạthiệu quả cao.

d) Tổ chức đào tạo nghề mới cho laođộng nông thôn gắn với nhu cầu ngành, nghề thực tế của địa phương; dạy nghề đểnâng cao kỹ thuật và năng suất những ngành, nghề hiện có; có giải pháp thíchhợp để hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đầu ra; chủđộng quy hoạch, lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với địa phương để phát triển,nhân rộng.

4. Giao Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội - Thường trực Ban chỉ đạo chương trình Giảm nghèo tỉnh chủ trì, phốihợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan hướng dẫn, giám sát công tácđào tạo nghề cho lao động nông thôn; tổng hợp kiến nghị sửa đổi, bổ sung cácchính sách hỗ trợ sản xuất của các đơn vị, địa phương, đề xuất theo thẩm quyền;định kỳ tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo của cáchuyện, thành phố thuộc tỉnh và của toàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh biết và chỉ đạothực hiện.

(Gửi kèm Thông báo số195/TB-VPCP ngày 15/5/2013 của Văn phòng Chính phủ đến các sở, ban, ngành thànhviên Ban chỉ đạo tỉnh và các Huyện ủy, Thành ủy thuộc tỉnh Lâm Đồng)./.

Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Các cơ quan, đơn vị hỗ trợ;
- Lưu: VT, VX3-1, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S