BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2909/BXD-KTXD
V/v hệ số nở rời của xà bần trong công tác GPMB công trình nút giao khác mức ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng;

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản 4216/SGTVT-GĐ &QLCL ngày 20/10/2015 của Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng về hệ số nở rời của xà bần trong công tác GPMB công trình nút giao khác mức ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Trường hợp khối lượng vật liệu vận chuyển tính trên cơ sở khối lượng đã phá dỡ xong chất thành đống thì ý kiến của Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng là phù hợp.

2. Trường hợp khối lượng vật liệu vận chuyển tính trên cơ sở khối lượng kết cấu công trình trước khi phá dỡ thì ý kiến của nhà đầu tư là phù hợp.

Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Thắng 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh