BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2909/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 703/HQLC-NV ngày 24/5/2011 của Cục Hảiquan Lào Cai báo cáo vướng mắc về thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàngNitrat amon (NH4NO3) và Natri nitrat (NaNO3),Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Mặt hàng Nitrat amon (NH4NO3):

- Về quản lý chính sách mặt hàng: Căn cứ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; công vănsố 10722/BTC-CST ngày 16/8/2010 của Bộ Tài chính thì mặt hàng Nitrat amon làtiền chất thuốc nổ.

- Về quản lý thuế: Thuế suất thuế giá trị gia tăng: thựchiện theo công văn số 1870/TCHQ-TXNK ngày 28/4/2011 của Tổng cục Hải quan. Thờigian ân hạn thuế giá trị gia tăng: thực hiện theo Thông tư số 216/2010/TT-BTCngày 29/12/2010 và Thông tư số 128/2010/TT-BTC ngày 26/8/2010 của Bộ Tài chính.

2. Mặt hàng Natri nitrat (NaNO3):

Tổng cục Hải quan đang trao đổi với Bộ quản lý chuyên ngànhvà sẽ có hướng dẫn sau khi nhận được ý kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh