BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 291/BXD-HĐXD
V/v góp ý kiến điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Archicentre (Việt Nam).

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HồChí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 229/SKHĐT-ĐKĐT ngày11/01/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiếncho nội dung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Archicentre(Việt Nam). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công ty TNHH Archicentre (Việt Nam) 100% vốn nước ngoài đượcthành lập, hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư số 411023000147 ngày 18/3/2008do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp để cung cấp dịch vụ thiết kế kiến trúc, nộithất công trình; thiết kế hệ thống cơ điện công trình; tư vấn giám sát (khôngbao gồm giám sát thi công xây dựng), quản lý dự án xây dựng; tư vấn kỹ thuậtcho các công trình xây dựng. Đến nay, doanh nghiệp đề nghị đăng ký bổ sungngành nghề tư vấn giám sát xây dựng công trình thuộc lĩnh vực được xem xét cấpgiấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và LuậtĐầu tư.

Hoạt động xây dựng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, khihoạt động xây dựng doanh nghiệp phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với côngviệc đảm nhận theo quy định của pháp luật về xây dựng. Do vậy, sau khi được cấpgiấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh, đề nghị gửivăn bản cho cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng tại địa phương được biết đểtheo dõi hoạt động của doanh nghiệp này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch vàĐầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:  
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT – 03).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh