BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 291/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh chi phí vật liệu cho dự án Đường Vành đai 3 Hà Nội (giai đoạn 1) đoạn Mai Dịch – Pháp Vân

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Bộ Giao thông Vận tải

Phúc đáp văn bản số 9520/BGTVT-CQLXD ngày 29/12/2008 của BộGiao thông Vận tải về điều chỉnh chi phí vật liệu cho dự án Đường Vành đai 3 HàNội (giai đoạn 1) đoạn Mai Dịch – Pháp Vân, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Dự án Đường Vành đai 3 Hà Nội (giai đoạn 1) đoạn Mai Dịch –Pháp Vân được khởi công và xây dựng từ năm 2001 theo hợp đồng BT được Bộ Giaothông Vận tải chấp thuận bằng văn bản số 4602/GTVT-KHĐT ngày 27/12/2001. Ngày13/12/2005, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 1993/TTg-CN cho phép chấm dứt hợpđồng BT và ký kết lại hợp đồng với Tổng công ty Liên doanh xây dựng 18 (phầnkhối lượng còn lại của dự án) theo đơn giá trúng thầu có điều chỉnh giá. Dự ánĐường Vành đai 3 Hà Nội (giai đoạn 1) đoạn Mai Dịch – Pháp Vân có những đặc thùriêng như đã nêu tại văn bản số 9520/BGTVT-CQLXD do đó :

- Đối với phần khối lượng còn lại của dự án (hợp đồng sauBT), Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh giá hợp đồng theo chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại văn bản số 1993/TTg-CN .

- Đối với những khối lượng thực hiện trước ngày 01/01/2007,thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng như nội dung hướng dẫn tại văn bản số 168/BXD-KTTC ngày 14/9/2007 của Bộ Xây dựng.

- Đối với những khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2007 trởđi, thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng theo nội dung hướng dẫn tại văn bản số168/BXD-KTTC ngày 14/9/2007 của Bộ Xây dựng, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày17/4/2008 và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng.

Căn cứ ý kiến trên, Bộ Giao thông Vận tải triển khai thựchiện nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện của dự án kịp thời chào mừng kỷ niệm 1000năm Thăng Long – Hà Nội./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- BQLDA Thăng Long;
- Lưu : VP,Vụ KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang