CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 291/CP-QHQT
V/v Quỹ tín thác đa biên cho Chương trình tổng thể hiện đại hoá ngành tài chính

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1241/BKH-KTĐN ngày 07 tháng 3 năm 2003) về việc Quỹ tín thác đa biên cho Chương trình Tổng thể hiện đại hoá ngành tài chính (Quỹ MDTF), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý đưa khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 3,8 triệu USD của Quỹ MDTF được các nhà tài trợ uỷ thác quy Ngân hàng Thế giới (WB) vào danh mục các dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

- Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với WB xây dựng văn kiện dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm không trùng lặp về nội dung với các dự án ODA khác đã và đang được thực hiện trong lĩnh vực cải cách hệ thống tài chính./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan