TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 291/CT-TTHT
V/v: hóa đơn chứng từ.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 1 năm 2014

Kính gửi:

Công Ty LD May Vigawell Việt Nam
Địa chỉ: 02 Trường Chinh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM
Mã số thuế: 0302678987

Trảlời văn thư số 02/CV-VW /2013 ngày 30/12/2013 của Công ty về hóa đơn chứng từ,Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căncứ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóađơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căncứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành một số điều của Luật quản lý thuế.

Trườnghợp Công ty theo trình bày, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công hàngmay mặc, khi đưa nguyên vật liệu đi gia công thì Công ty sử dụng phiếu xuất khokiêm vận chuyển nội bộ (theo mẫu 5.5 phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính) kèm theo lệnh điều động nội bộđể làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên đường. Trên lệnh điều động nội bộ ghirõ tên cơ sở nhận hàng gia công, số, ngày, tháng, năm của hợp đồng gia công.

CụcThuế TP thôngbáo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm phápluật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT2;
- P. PC;
- Lưu: HC, TTHT.
3665-337806 Dương

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga