TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 291/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng có xuất xứ từ Trung Quốc

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Kingmaker (VN) Footwear.
(Đ/c: số 12, đường số 3, Khu công nghiệp Vsip, Thuận An, Bình Dương)

Trả lời công văn số KM02/2013 ngày 08/04/2013của Công ty TNHH Kingmaker (VN) Footwear về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị,công cụ, dụng cụ đã qua sử dụng có xuất xứ từ Trung Quốc, Cục Giám sát quản lývề Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 06/9/2012, Bộ Khoa học và Côngnghệ ban hành Thông báo số 2527/TB-BKHCN về việc tạm ngừng nhập khẩu máy móc,thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Theo đó, kể từ ngày 15/9/2012 cơquan Hải quan chỉ cho phép thông quan các lô hàng máy móc, thiết bị, dây chuyềncông nghệ đã qua sử dụng có xuất xứ từ Trung Quốc nếu được Bộ Khoa học và Côngnghệ xác nhận không thuộc diện tạm ngừng nhập khẩu. Do vậy, đề nghị Công tyliên hệ với Bộ Khoa học và Công nghệ để được xác nhận lô hàng máy móc, thiết bịmà Công ty dự định nhập khẩu không thuộc diện tạm ngừng nhập khẩu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trảlời để Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn