BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 291/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ tiền lương đối với người lao động trong DN nhà nước

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

Công ty TNHH Dệt kim Đông Xuân
(524 phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội)

Trảlời công văn số 068/ĐX-NV ngày 15/01/2009 của quý Công ty về nội dung ghi tạitrích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theoquy định tại Điều 61 của Bộ luật Lao động, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày31/12/2002 của Chính phủ và Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 20/5/2003 củaBộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghịđịnh số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối vớingười lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, trả lương thêm giờ quyđịnh tại khoản 2, mục V chế độ trả lương.

Tiềnlương làm thêm giờ, tiền lương thực trả được xác định trên cơ sở tiền lươngthực trả của tháng mà người lao động làm thêm giờ. Đối với trường hợp trả lươngtheo thời gian thì thời gian làm thêm giờ nếu được bố trí nghỉ bù doanh nghiệpchỉ phải trả phần chênh lệch 50% tiền lương giờ thực trả của công việc đanglàm, nếu làm thêm giờ vào ngày bình thường; 100%, nếu làm thêm giờ vào ngàynghỉ hằng tuần; 200%, nếu làm thêm giờ vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương.

BộLao động – Thương binh và Xã hội thông báo để quý Công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân