BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 291/TCT-CS
V/v xử lý vi phạm hoá đơn

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 6223/CT-TTr ngày 16/12/2008 của Cục thuếtỉnh Nam Định về việc xử lý vi phạm hoá đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Xử lý vi phạm về hoá đơn:

Tại Khoản 4 Điều 3 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm2002 quy định một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt hành chính một lần.

Tại điểm 7.2 Mục II, Phần A Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày14/06/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật vềthuế quy định không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế đối vớitrường hợp "Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, hoá đơn, chứng từnhưng không xác định là trốn thuế, thiếu thuế, chậm nộp tiền thuế".

Căn cứ theo các quy định nêu trên, từ ngày 01/07/2007 (ngàyLuật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành) các hành vi vi phạm hành chính tronglĩnh vực hoá đơn theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002của Chính phủ về in, ấn, phát hành sử dụng, quản lý hoá đơn dẫn đến việc trốnthuế, thiếu thuế, chậm nộp tiền thuế, tiền phạt thì thực hiện xử phạt theo quyđịnh của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Trường hợpcác hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoá đơn nhưng không xác định làtrốn thuế, thiếu thuế, chậm nộp tiền thuế thì xử lý theo quy định tại Nghị địnhsố 89/2002/NĐ-CP .

Trường hợp Doanh nghiệp có hành vi khai sai xảy ra trướcngày 01/07/2007 thì áp dụng mức xử phạt theo quy định tại Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hànhchính trong lĩnh vực thuế. Trường hợp mức xử phạt tại Nghị định số100/2004/NĐ-CP nặng hơn mức xử phạt quy định tại Nghị định số 98/2007/NĐ-CPngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế vàcưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế thì áp dụng mức xử phạt theo Nghịđịnh số 98/2007/NĐ-CP theo quy định tại khoản 3 Điều 66 Nghị định số98/2007/NĐ-CP.

2. Xử lý vi phạm pháp luật thuế tại Công ty Cổ phần ThắngLợi:

Tại tiết d điểm 1 Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP quy địnhxử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăngsố tiền thuế được hoàn: "Sử dụng hoá đơn, chứng từ bất hợp pháp để hạchtoán giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làmtăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm,nhưng khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện, người mua chứng minh được lỗi viphạm sử dụng hoá đơn bất hợp pháp thuộc về bên bán hàng và người mua đã hạchtoán kế toán đầy đủ theo quy định."

Căn cứ theo quy định nêu trên và Điều 66 Nghị định số98/2007/NĐ-CP đề nghị Cục thuế căn cứ Nghị định số 98/2007/NĐ-CP Thông tư số61/2007/TT-BTC và hướng dẫn tại Công văn số 7333/BTC-TCT ngày 21/6/2008 của BộTài chính về xử lý cơ sở kinh doanh sử dụng hoá đơn bất hợp pháp, tình hìnhthực tế và thời điểm vi phạm để xử lý vi phạm pháp luật thuế tại Công ty Cổphần Thắng Lợi.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương