VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 291/VPCP-KTN
V/v Dự án đầu tư hạ tầng Khu nhà ở công nhân và người lao động có thu nhập thấp tại KKT Dung Quất

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhQuảng ngãi tại công văn số 3089/UBND-CNXD ngày 04 tháng 11 năm 2009 và ý kiếncủa các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp tục thực hiệnDự án đầu tư hạ tầng Khu nhà ở công nhân và người lao động có thu nhập thấp tạiKhu kinh tế Dung Quất, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnhQuảng Ngãi tiếp tục triển khai thực hiện Dự án đầu tư hạ tầng Khu nhà ở côngnhân và người lao động có thu nhập thấp tại Khu kinh tế Dung Quất như đề nghịtại văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý