VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 291/VPCP-KTN V/v kéo dài thời gian thực hiện Đề án Xây dng danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
-
B Tài chính.

Về đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số 12332/BCT-HC ngày 02tháng 12 năm 2015), ý kiến Bộ Tài chính (Công văn số 19437/BTC-HCSN ngày 28tháng 12 năm 2015) về việc kéo dài thi gian thực hiện Đ án Xây dựng danh mụchóa chất quốc gia và cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia, Phó Thủ tưngHoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Đề án “Xây dựng Danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia đã được Thủ tưng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2012 đến hết năm 2018. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục t chức triển khai thực hiện theo quy định, bảo đảm các mục tiêu của Đề án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
TGĐ
CổngTTĐT,các Vụ: TH, KTTH, NC;
- Lưu: VT, KTN (3) Khánh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục