BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2910/BCA-C61
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường chỉ đạovà thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy,chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”; theo sự phân công của Thủ tướng, Bộ Công an đềnghị các Bộ, Ban, ngành cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân(UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và tổ chứctriển khai thực hiện như sau:

1. Căn cứ những nội dung, nhiệm vụThủ tướng Chính phủ giao trong Chỉ thị, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cơquan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụcủa đơn vị, địa phương mình.

2. Các cơ quan thông tin đại chúngtuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Chỉ thị 1634/CT-TTg của Thủ tướngChính phủ; tổ chức các đợt tuyên truyền cao điểm, đậm nét gây ấn tượng sâu sắcvề phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), nội dung tuyêntruyền tập trung hướng dẫn nâng cao ý thức và kiến thức PCCC cho toàn dân, nhấtlà nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác PCCC; tổchức phát động các cuộc thi về đề tài PCCC. Đề nghị Đài truyền hình Việt Nam,Đài Tiếng nói Việt Nam và các Đài phát thanh, truyền hình địa phương xây dựngchương trình, chuyên mục riêng để hàng ngày phát sóng, đưa tin tuyên truyền.

3. Củng cố và tăng cường hoạt độngcủa Ban chỉ đạo PCCC và CNCH. Đối với các Bộ, ngành và địa phương đã có Ban chỉđạo PCCC thì cần củng cố kiện toàn, rà soát lại chức năng, nhiệm vụ cho phù hợpvới tình hình thực tế và có kế hoạch hoạt động thường xuyên, ở những nơi chưacó thì cần thành lập và đi vào hoạt động ngay.

4. Định kỳ hàng năm tổ chức cácđoàn thanh tra, kiểm tra công tác PCCC, cần đặc biệt chú trọng thanh tra, kiểmtra về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cơ sở trong việc thựchiện các quy định về PCCC, chỉ đạo khắc phục, giải quyết dứt điểm những tồntại, thiếu sót về PCCC và những nguy cơ có thể xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệthại nghiêm trọng, đồng thời chấn chỉnh công tác tự kiểm tra an toàn PCCC tạicác đơn vị, cơ sở. Bộ Công an sẽ chỉ đạo lực lượng chuyên trách phối hợp tổchức các đợt kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở, địa bàn trọng điểm như: nhàcao tầng, nhất là chung cư cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, khu côngnghiệp, khu chế xuất, cơ sở dịch vụ, khu dân cư, cơ sở tập trung đông người,các khu rừng dễ cháy, các kho hàng, cơ sở sản xuất và các công trình trọng điểmkhác có nhiều nguy cơ cháy, nổ.

5. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trựcthuộc khi thiết kế và triển khai các dự án quy hoạch đô thị, khu công nghiệp,khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế phải đảm bảo các điều kiện phòngcháy, chữa cháy, chú trọng các điều kiện về giao thông cho xe chữa cháy, nguồnnước phục vụ chữa cháy.

6. Các Bộ, ngành, UBND địa phươngcần tiếp tục triển khai và xây dựng Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sởphòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.Đối với những Bộ, ngành và UBND địa phương đã phê duyệt, triển khai Đề án thìrà soát, bổ sung, đồng thời đánh giá rút kinh nghiệm những việc đã tổ chức thựchiện trong đề án. Đối với những Đề án đã hết thời hạn thực hiện (đến năm 2010)thì cần xây dựng Đề án mới giai đoạn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm2030, trong đó tập trung cho giai đoạn 2011-2015. Đặc biệt cần đầu tư quy hoạchphát triển hệ thống đội Cảnh sát PCCC và CNCH, trong đó cần bố trí đất và ngânsách để xây dựng các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH ở các khu vực và vùng kinh tếtrọng điểm, tăng cường đầu tư cho các hoạt động PCCC, hàng năm có kế hoạch bốtrí ngân sách để mua sắm phương tiện, thiết bị PCCC trang bị cho lực lượng Cảnhsát PCCC và CNCH của địa phương; đầu tư xây dựng mới, rà soát, củng cố lựclượng PCCC cơ sở và dân phòng, yêu cầu đảm bảo phương châm 4 tại chỗ (lực lượngtại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ).

7. Hàng năm, các Bộ, ngành, UBNDđịa phương cần chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác PCCC và CNCH, định hướng côngtác PCCC và CNCH cho năm tiếp theo để báo cáo Chính phủ (thông qua Bộ Công an)theo đúng quy định của Luật PCCC và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

8. Về tổ chức tổng kết 10 năm thihành Luật PCCC và các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnhcông bố Pháp lệnh quy định việc quản lý của nhà nước đối với công tác PCCC:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBNDcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần xây dựng kế hoạch chung chỉ đạo,hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyệnxây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCCC và tổ chức cáchoạt động kỷ niệm 50 năm ban hành Pháp lệnh PCCC.

- Việc tổ chức tổng kết 10 năm thihành Luật PCCC được tiến hành từ cấp cơ sở. Nội dung tổng kết cần tập trungđánh giá kết quả thực hiện Luật PCCC 10 năm qua, những ưu điểm, khuyết điểm,bài học kinh nghiệm và phương hướng thực hiện luật PCCC 5 năm tới (Bộ Công ansẽ có hướng dẫn để xây dựng báo cáo tổng kết). Cần chọn một số đơn vị, cơ sở vàđơn vị cấp huyện để chỉ đạo tổ chức hội nghị tổng kết thí điểm và sau đó rútkinh nghiệm để tổ chức hội nghị tổng kết của Bộ, ngành và địa phương mình. Trêncơ sở kết quả tổng kết 10 năm từ cơ sở, các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh tổ chứcHội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật PCCC của Bộ, ngành, địa phương mình(trong đó có nội dung biểu dương các điển hình tiên tiến) vào dịp “Ngày toàndân PCCC” – 04/10/2011.

Bộ Công an trân trọng đề nghị cácBộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW sớm xây dựng kế hoạch vàtriển khai thực hiện Chỉ thị nêu trên của Thủ tướng Chính phủ.

Rất mong nhận được sự quan tâm phốihợp của quý cơ quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban QP-AN của Quốc hội (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo Thủ tướng);
- VP1 (để báo cáo đ/c Bộ trưởng);
- Lưu: VT, C61 (C66).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
THƯỢNG TƯỚNG
Lê Thế Tiệm