BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------------
V/v: xử lý xe ôtô của khách du lịch không quay lại làm thủ tục tái xuất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai
Trả lời công số 352/HQLC-NV ngày 15/3/2011 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc nêu ở trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1- Về vấn đề ngoại giao: Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai báo cáo UBND tỉnh Lào Cai để thống nhất xử lý theo một đầu mối là Bộ Ngoại giao.
2- Về xử lý chiếc xe có biển kiểm soát CU-6865: Chiếc xe không thuộc trường hợp vật vô chủ, vật không xác định được chủ sở hữu vì thực tế khách du lịch mang quốc tịch Latvia (người điều khiển phương tiện) có làm thủ tục nhập cảnh vào lãnh thổ Việt Nam du lịch; do đó, trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền (Bộ Ngoại giao) đã có thông báo nhưng chủ phương tiện (khách du lịch mang quốc tịch Latvia) không quay lại để giải quyết thủ tục tái xuất chiếc xe thì việc xử lý chiếc xe được thực hiện theo qui định tại điều 241 Bộ Luật dân sự năm 2005 về xác lập quyền sở hữu đối với vật do người khác bỏ quên và qui định tại Thông tư 166/2009/TT-BTC ngày 18/8/2009 hướng dẫn xử lý một số loại tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh