BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2910/TCT-CS
V/v miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng.

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời Côngvăn số 23318/CT-QLĐ ngày 16/05/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về miễn tiềnthuê đất trong thời gian xây dựng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản3 Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiềnthuê đất, thuê mặt nước quy định:

"Điều14. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước

3. Trongthời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp dựán có nhiều hạng mục công trình hoặc giai đoạn xây dựng độc lập với nhau thìmiễn tiền thuê theo từng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập đó; trườnghợp không thể tính riêng được từng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập thìthời gian xây dựng được tính theo hạng mục công trình có tỷ trọng vốn lớnnhất".

Tại tiết c2,khoản 5 Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chínhhướng dẫn một số Điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chínhphủ quy định:

"c.2)Trường hợp được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng theo dự án được cấpcó thẩm quyền phê duyệt, thủ tục hồ sơ chia làm 2 giai đoạn:

c.2.l) Trongthời gian đang tiến hành xây dựng: người thuê đất phải xuất trình với cơ quanThuế các giấy tờ để làm căn cứ tạm xác định thời gian được miễn tiền thuê đấtgồm:

- Giấy phépxây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp, trừ trường hợp thực hiện dự án trong khuđô thị mới, khu công nghiệp, cụm công nghiệp thuộc diện không phải cấp Giấyphép xây dựng.

- Hợp đồngxây dựng; Trường hợp đơn vị tự làm, không có Hợp đồng xây dựng thì phải nêu rõtrong đơn xin miễn tiền thuê đất.

- Biên bảnbàn giao đất trên thực địa.

c.2.2) Saukhi công trình hoặc hạng mục công trình được hoàn thành, bàn giao đưa vào khaithác sử dụng, người thuê đất phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ để cơ quan Thuếcó căn cứ ban hành Quyết định miễn tiền thuê đất bao gồm:

+ Biên bản nghiệm thu, bàngiao công trình, hạng mục công trình hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụngđược lập giữa chủ đầu tư xây dựng công trình và nhà thầu thi công xây dựng côngtrình."

Căn cứ quyđịnh nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nộinêu tại Công văn số 23318/CT-QLĐ ngày 16/05/2014, cụ thể: việc xác định thờiđiểm kết thúc miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng đối với các dự án làthời điểm toàn bộ dự án hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng và phù hợp vớitiến độ thực hiện dự án do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợpcông trình tầng hầm mở rộng hoặc sân đường, cây xanh trên phần diện tích đấtthuê được hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng trước so với tiến độ hoàn thànhtoàn bộ dự án thì chủ đầu tư có trách nhiệm nộp tiền thuê đất theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời đểCục thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS, VCST, Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn