BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2910 TCT/NV5
V/v Xử lý thu hồi thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2001

Kính gửi: Cụcthuế tỉnh Tiền Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 039/2001/CVKTngày 31/5/2001 của Công ty chế biến gạo Việt Nguyên kiến nghị việc Cục thuếTiền Giang thực hiện thu hồi thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ theo Quyết định số 114/QĐ-CT ngày 2/5/2001 của Cục thuế đối với số lúa Công ty mua của nông dânnhưng địa chỉ của người bán lúa không rõ ràng và diện tích canh tác không phùhợp, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998,Thông tư 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/1998, Thông tư số 106/1999/TT-BTC ngày30/8/1999 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty chế biến gạo Việt Nguyên thựchiện thu mua lúa của các hộ nông dân trực tiếp sản xuất lúa không có hóa đơntheo chế độ quy định nhưng có lập bảng kê hàng hóa mua vào theo mẫu số 04/GTGTban hành kèm theo các Thông tư nói trên, bảng kê ghi rõ tên, địa chỉ người bánhàng, loại hàng, số lượng, giá thanh toán đúng với các chứng từ chi trả tiền...được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ đối với từng thời điểm quy định (kểcả trường hợp diện tích lúa không phù hợp với sản lượng lúa khi bán nhưng ngườitrực tiếp sản xuất lúa bán cho Công ty có địa chỉ phù hợp với bảng kê đã kêkhai khi thu mua).

Đối với các trường hợp địa chỉ của người bán lúađã được kê trong bảng kê nhưng khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện địa chỉ của ngườibán lúa không phù hợp với bảng kê đã kê khai thì không được khấu trừ thuế GTGTđầu vào (quy định tại điểm 5, mục II Thông tư số 106/1999/TT-BTC nêu trên).

Trường hợp mua lúa của các đối tượng khác thực hiệnviệc khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hướng dẫn tại Thông tư số 106/1999/TT-BTC ngày 30/8/1999 (đối với thời điểm 1/9/1999 đến 31/12/2000) và Thông tư 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính (đối với thời điểm từ ngày1/1/2001).

Tổng cục đề nghị Cục thuế Tiền Giang thực hiện kiểmtra, hướng dẫn Công ty chế biến gạo Việt Nguyên thực hiện việc khấu trừ thuếGTGT đầu vào đối với lúa mua trực tiếp của nông dân theo đúng quy định.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Chí Trung