BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2911/TCT-CS
V/v thời điểm xuất hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 1488/CT-THNVDT ngày 27-04-2010 của CụcThuế tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu hướng dẫn về thời điểm xuất (lập và giao) hóa đơnGTGT đối với việc cung ứng dịch vụ thiết kế công trình, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

- Tại điểm 1, mục IV, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTCngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CPcủa Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quyđịnh:“1.1 Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóađơn theo quy định và giao cho khách hàng. 1.2 Thời điểm lập hóa đơn: Hóa đơnphải được lập ngay khi cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinhtheo quy định…”

- Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuếGTGT năm 2008:“Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ làthời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứngdịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”.

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp thứ nhất công tyTNHH tư vấn KTXD và CNTT Long Việt lập hóa đơn GTGT tại thời điểm hoàn thànhviệc cung ứng dịch vụ “bản thiết kế” và dịch vụ “giám sát tác giả”. Trường hợpthứ hai khi thời điểm lập hóa đơn đến trước thời điểm hoàn thành việc cung ứngcác dịch vụ thì phải căn cứ vào thời điểm hóa đơn này để xác định các nghĩa vụthuế liên quan.

Theo ví dụ mà Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk nêu, trường hợp thứ nhấtđơn vị tư vấn ký hợp đồng cung cấp cho Công ty A dịch vụ thiết kế công trình vàdịch vụ giám sát tác giả, khi đơn vị tư vấn bàn giao bản thiết kế thì xuất hóađơn ghi 90 triệu, hoàn thành dịch vụ giám sát tác giả xuất hóa đơn ghi 10triệu. Trường hợp thứ hai nếu đơn vị tư vấn ký hợp đồng cung cấp cho Công ty Adịch vụ thiết kế công trình bao gồm cả dịch vụ giám sát tác giả, khi đơn vị tưvấn bàn giao bản thiết kế thì xuất hóa đơn ghi 100 triệu, đơn vị tư vấn căn cứvào thời điểm lập hóa đơn này để xác định các nghĩa vụ thuế liên quan.

Tổng cục Thuế trả lời để cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;.
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai