BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2913/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Phát Quỳnh
(Địa chỉ: 15 Tổ 1, An Bình, Hòa Bình, Chợ Mới, tỉnh An Giang)

Tổng cụcThuế nhận được công văn số 02/CV .2014 ngày 26/05/2014 của Công ty TNHH MTV PhátQuỳnh (Công ty) về việc thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng là xác mì. Về nộidung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạikhoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tàichính hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Tạikhoản 3 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chínhquy định về thuế suất thuế GTGT 5%.

Côngty có mô tả về quy trình sản xuất ra mặt hàng xác mì như sau:

Công văn 2913/TCT-CS 2014 thuế suất thuế giá trị gia tăng xác mì

Căncứ quy định trên và theo như quy trình mô tả của Công ty nêu trên, xác mì dùngđể làm thức ăn cho gia súc, gia cầm đã qua chế biến trong khâu kinh doanhthương mại chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%.

Tổng cục Thuếtrả lời Công ty được biết ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế tỉnh An Giang;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn