ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2913/UBND-KTTH
V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Y tế.

Theo đề nghịcủa Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 814/STC-QLNS ngày 06 tháng 5năm 2008 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bàodân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân.Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng có ý kiến như sau:

1. Hỗtrợ bằng tiền tương đương 5 lít dầu hỏa/năm (dầu thắp sáng) cho các hộ đồng bàodân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điệnlưới:

Giao Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính và UBND huyện Hòa Vangkiểm tra, rà soát những thôn, xã trên địa bàn huyện Hòa Vang chưa có điện lướiđể xác định số hộ cụ thể và nhu cầu kinh phí hỗ trợ báo cáo UBND thành phố xemxét, quyết định.

2. Hỗtrợ mua bảo hiểm y tế cho người nghèo và các đối tượng xã hội:

Giao Sở Y tếchủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành thực hiệntheo Công văn số 824/STC-QLNS ngày 08 tháng 5 năm 2008 của Sở Tài chính thànhphố.

3. Hỗtrợ 50% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế đối với thành viên thuộc hộ cận nghèo thamgia bảo hiểm y tế tự nguyện:

Giao Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện khảosát xác định tạm thời danh sách hộ cận nghèo được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tếtự nguyện theo hướng dẫn của Cục Bảo trợ xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội (Công văn số 44/CBTXH-VPGN ngày 18/4/2008) để lập dự toán kinh phí hỗtrợ 50% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND thànhphố xem xét, quyết định.

4. Vềchính sách hỗ trợ cho ngư dân:

a) Đối vớiviệc hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản, hỗ trợ thay máy tàu sangloại máy mới tiêu hao ít nhiên liệu, hỗ trợ kinh phí bảo hiểm thân tàu và hỗtrợ bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên:

Giao Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND cácquận, huyện căn cứ Thông tư số 35/2008/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2008 của BộTài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủtướng Chính phủ để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện từ năm 2008 đến 2010và lập tổng dự toán kinh phí theo kế hoạch thực hiện (trong đó, có phân kỳ từngnăm) trình UBND thành phố xem xét, quyết định; đồng thời làm cơ sở bố trí dựtoán ngân sách hàng năm để thực hiện.

b) Đối vớiviệc hỗ trợ về dầu:

Giao Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện khẩntrương rà soát các đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ và mức hỗ trợ quy địnhtại Thông tư số 35/2008/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Bộ Tài chính vềhướng dẫn thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để thốngnhất ý kiến lập dự toán kinh phí theo từng quận, huyện (có danh sách cụ thểtừng chủ tàu đính kèm). Việc hỗ trợ dầu cho ngư dân, Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn tổng hợp gửi Sở Tài chính thành phố thẩm định lần cuối và trìnhUBND thành phố xem xét, quyết định cấp kinh phí hỗ trợ kịp thời cho ngư dân;trong đó, cần ưu tiên đề xuất hỗ trợ trước cho những ngư dân chuẩn bị ra khơiđánh bắt hải sản.

5. Vềnguồn kinh phí thực hiện:

Đồng ý với đềnghị của Sở Tài chính là những nội dung hỗ trợ nêu trên khi đủ điều kiện hỗ trợtrong năm 2008 thì được sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách thành phố năm 2008(bao gồm cả phần tiết kiệm 10% chi thường xuyên để bổ sung dự phòng ngân sáchtheo Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ).

Nhận đượcCông văn này, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan có liên quan triển khai thực hiệnvà báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 30/5/2008./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HĐND thành phố (để b/c);
- CT và các PCT UBND thành phố.
- UBND các quận, huyện.
- Chánh Văn phòng UBND thành phố.
- Các PCVP: Lê Tùng, Nguyễn Văn Khoa,
- Lưu VT, KTN, VX, KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Duy Khương