BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2913TCT/NV7
V/v: Thu tiền sử dụng đất ở nông thôn

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2001

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 504/CV-NV ngày 1/6/2001 của Cục thuế tỉnh Khánh Hoà về việc thu tiền sử dụng đất khi xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất khu dân cư nông thôn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về Thu tiền sử dụng đất quy định: Đối với đất ở khu dân cư nông thôn, người đang sử dụng đất không có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất, nhưng phù hợp với quy hoạch, không có tranh chấp, khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất theo mốc thời gian quy định Khoản 2, Điều 7 Nghị định số 38/2000/NĐ-CP nêu trên.

Các trường hợp được chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở sau ngày 31/5/1990 thực hiện theo Quyết định 168/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về đền bù thiệt hại đất nông nghiệp, đất có rừng khi chuyển sang sử dụng vào mục đích khác; Hoặc được giao đất ở theo Nghị định số 89/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính mà chưa nộp hoặc chưa nộp đủ tiền sử dụng đất thì nay được tính tiền sử dụng đất theo Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ nêu trên. Trường hợp người sử dụng đất có khó khăn phải làm đơn xin chậm nộp tiền sử dụng đất hoặc nộp làm nhiều lần  theo quy định tại Mục V, Phần D Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP.

Việc giao đất nông nghiệp cho các hộ nông dân theo Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ kết hợp với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn, nếu thuộc diện giao đất mới thì phải nộp tiền sử dụng đất. Còn các trường hợp khác các hộ đã sử dụng đất ở ổn định thì thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ nêu trên và hướng dẫn tại văn bản này.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Khánh Hoà biết và thực hiện.

 

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Đình Vu