BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2915/TCT-TNCN
V/v hướng dẫn về thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).
(Địa chỉ: Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời côngvăn số 2633/2014/VIB ngày 15/7/2014 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)đề nghị hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

- Tại khoản1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi bổ sung một số điều củaLuật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy địnhchi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi bổ sung mộtsố điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

"Khấutrừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phảinộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập,..."

- Tại Điều26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"Tổchức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân cóthu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế và quyếttoán thuế theo hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ tại văn bản hướng dẫn về quản lýthuế . . . ."

- Tại điểmc, khoản 1, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn:

"Tổchức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuếtại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân."

Về vấn đềnày, ngày 19/5/2014, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn số 23657/CT-HTr hướngdẫn: " Trường hợp Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam trực tiếpchi trả các khoản thu nhập của cán bộ nhân viên toàn hệ thống thì Ngân hàngthực hiện khấu trừ, kê khai, nộp thuế theo quy định". Trả lời của Cục ThuếTP Hà Nội là phù hợp quy định.

Đề nghị Ngânhàng TMCP Quốc tế Việt Nam liên hệ với Cục Thuế TP Hà Nội để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, TP;
- Vụ PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn