BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2915 TCT/NV3
V/v hướng dẫn thực hiện chi tiết hạch toán chi phí tính thuế TNDN

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2001

Kính gửi: Cụcthuế tỉnhh Đồng Nai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 150/CVCT ngày11/07/2001 của Công ty TNHH ô tô Trường Hải kiến nghị xin được chấp nhận chứngtừ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt vào giá vốn của doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 12, mục III, Phần B Thông tư số 99/1998/TT-BTCngày 14/07/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanhnghiệp, thì: thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá mua vào của doanh nghiệpđược tính vào chi phí hợp lý được trừ đêr tính thuế thu nhập chịu thuế.

Căn cứ hợp đồng mua bán số 08/98/HĐMB ngày 11/02/1998ký giữa Công ty TNHH ô tô Trường Hải và Công ty Vận tải biển và Thương mại NghệAn; biên lai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu số 4775, 4776ngày 19/05/1999; trên cơ sở xác nhận của Cục thuế tỉnh Nghệ An tại công văn số445 CT/QDSX ngày 04/07/2001, thì số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt do Công ty TNHHô tô Trường Hải nộp theo các biên lai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàngnhập khẩu số 4775, 4776 ngày 19/05/1999 được hạch toán của voà chi phí hợp lýđể xác định thu nhập chịu thuế của Công ty.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục thuế tỉnh Đồng Naiđược biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Chí Trung