BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2918/BXD-KTXD
V/v xác định cự ly vận chuyển rác trong định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Công trình Đô thị Bình Dương

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 38a/CTĐT ngày 08/9/2015 của Công ty Công trình Đô thị Bình Dương về việc xác định cự ly vận chuyển rác trong định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với công tác thu gom và vận chuyển rác quy định tại mã hiệu MT2.02.00 và MT2.05.00 trong tập Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị công bố kèm theo Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng, thì cự ly thu gom và vận chuyển rác trong định mức được xác định là từ điểm đỗ xe ép rác tới điểm thu rác đầu tiên, sau đó di chuyển tới các điểm thu gom kế tiếp, di chuyển tới điểm đổ rác (sau khi xe đầy rác) và quay trở về điểm đỗ xe.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty Công trình Đô thị Bình Dương tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(L6)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh