VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2918/VPCP-KTN
V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương;
- Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vậntải tại công văn số 4221/BGTVT-CQLXD ngày 17 tháng 4 năm 2014 về việc đẩy nhanhtiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội -Hải Phòng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Chủđầu tư và các đơn vị liên quan thuộc Bộ, khẩn trương phối hợp với các địaphương và các tổ chức liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng.

- Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội và các tỉnh: Hải Dương, Hưng Yên tập trung chỉ đạo giải quyếtdứt điểm các vị trí còn vướng mắc, bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư để tổ chứcthi công, đáp ứng tiến độ Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ